Open main menu

UnMeta β

Record a problem


Request pages
Uncyclomedia
Babel suggestions
Languages
→ Archives: 1 - 2 - 3 - 4
Projects
Status
Permissions
Quality control
Report a problem
→ Archives: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Ban Patrol
Requests for deletion
Request for CheckUser information
Requests for help from a sysop or bureaucrat
Requests for pages
Please feel free to record bugs or problems that have occurred on your wiki here.
 • If you want an admin to block a user, troll, spambot or other creature, go to Ban Patrol.
 • Answers to your problems:
  • Certainly within ∞ working days!
  • All records, no matter it is in archives or not, cannot be answered anymore. JUST SHUT UP.
  • Present admins, who will never read your threads:
CartoonistHenning (He is willing to help you in English, Dutch, Norwegian, French and in German.)
Rhubella Marie (He She It's [lol it's a sockpuppet] is willing to help you in Portuguese and in Spanish.)
 • Important note!!! The users above are no technicians, they only manage incoming reports until an answer arrives. Most likely, Carlb (carlb at kingston.net) will answer you (professional help in English, French, C++ and PHP).

Contents

Desgali and Çciclopedia offlineEdit

Desgalipedia and Çciclopedia has been facing server peaks since yesterday. At this time (12 h UCT -3) plus one fall. I tried to make a statement of the situation for at least half an hour here and also in UnMeta was in trouble.

 • Desgalipedia = error 522
 • Çciclopedia = error 524

I was also reported problems in Malucopédia by a site user asking me if the site was closed.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  15:09, 21 October 2018 (UTC)

Problem sending emailsEdit

I've tried sending e-mail on an important issue to Carlb, and had an error 524. I wonder whether the e-mail service is working fine. Anonymous Investigator (talk) 13:31, 18 December 2018 (UTC)

I've sent an e-mail from English Uncyclo as a back up, and there it seems to be working. Anonymous Investigator (talk) 13:32, 18 December 2018 (UTC)
Sorry, this problem was also reported in Desgalipedia. I'll be sending an email to Carlb about the problem as well as its sub-page.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  03:05, 19 December 2018 (UTC)
Thanks :-) Anonymous Investigator (talk) 14:58, 19 December 2018 (UTC)

Images on LogimalpédieEdit

Images newly uploaded to Logimalpédie do not have thumbnails. I uploaded logimalpedie:File:Beige.svg and logimalpedie:File:Beige.png yesterday, and you can see on those pages that there are no thumbnails in the file history where there should be and the SVG file is not successfully converted to a PNG. You can see here and here what these images look like when used on pages: no thumbnail, only a short gray vertical line. At the file path where the thumbnail should be, there is an error message "Erreur lors de la création de la miniature : Fichier manquant". When you try to open the SVG in the Media Viewer, it gives the message "Désolé, le fichier ne peut être chargé. Il semble y avoir un problème technique. Vous pouvez réessayer ou signaler le problème s'il persiste. Erreur : error in provider, thumb info not found".

Images uploaded in 2013 and earlier do not have this problem, but I don't know when it first arose because nothing was uploaded between 2013 and 2018. It could have been the most recent update or an earlier one. The permissions on the thumbnail directory may be set wrong. This ultimately has to go to Carlb, but I believe this is the correct page to report problems on. Llwy-ar-lawr (talk) 12:33, 23 December 2018 (UTC)

Another image problem, probably unrelated, is that logimalpedie:Special:ListFiles is now giving a database error even though it was working just yesterday. Llwy-ar-lawr (talk) 15:11, 23 December 2018 (UTC)

The same problem happens in Desgalipedia, the image does not appear leaving this message:
Erro ao crear a miniatura: convert: Output file write error --- out of disk space? `/tmp/transform_a265d529d990.jpg' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/322. Error code: 1
Examples here  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  17:09, 23 December 2018 (UTC)
I'm not seeing it on that page. Maybe it resolved itself there. Llwy-ar-lawr (talk) 23:07, 24 December 2018 (UTC)
Ah yes. I could not report this due to a server crash and forgot to warn. Grazas!  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  02:16, 25 December 2018 (UTC)

Again...Edit

Again in Desgalipedia...

Erro ao crear a miniatura: convert: Output file write error --- out of disk space? `/tmp/transform_42e483d74cd5.jpg' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/322. Error code: 1

Also, you can not load a new image, and the message appears in place: O ficheiro que cargou semella estar baleiro. Isto pode deberse a un erro ortográfico no seu nome. Por favor, verifique se realmente quere cargar este ficheiro. The problem also appears in UnCommons.

What the hell is going on with this server?  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  19:15, 29 December 2018 (UTC)

I wonder if/when we'll get a resolution to this. I've just discovered that Irratiopedia has two of these on its main page. "Error generating thumbnail" again. The rest of the message is "Het maken van een miniatuurafbeelding is te vaak mislukt (4 keer of vaker). Probeer het later nog eens." (I can't read this, but Google Translate says it means "Creating a thumbnail image has failed too often (4 times or more). Please try again later.") Those images were uploaded in 2013 and 2014 respectively, so this must have been going on for quite some time. For some reason the PNG file has a .jpeg added to the thumbnail name and the JPG has a .png added. Part of the same thing or yet another problem? No idea. Llwy-ar-lawr (talk) 05:41, 13 January 2019 (UTC)
Just give up. Nobody here seemed willing to help. ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 16:37, 14 January 2019 (UTC)
Yes, Yes. We suffered the same problem in Desgalipedia the last days 5 and 6 of that month, before the servers fell again. I begin to notice a pattern that the problem may be a faulty server. Maybe CarlB will say that he will need to buy a demo memory. However, a very large difference between this problem occurred in the uncyclopedias on days 5 and 6 and in Irratiopedia on the 13th. I will pass on an email to Carlb, although I do not know how to explain why he ignores it here.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  01:37, 16 January 2019 (UTC)

Mediawiki 1.31 and extensionsEdit

In DesciclopédiaEdit

<div class="NavFrame"> is not working

This is bad, 90% if our templates uses this. ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 19:11, 26 December 2018 (UTC)

The same problem affects Malucopédia and Wikimerda. Good other problems of each Brazilian site plus the sacred Desgalipedia were searched and forwarded to the current forum about MediaWiki 1.31  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  23:50, 5 January 2019 (UTC)
Partially solved. Now the main problem are the blank page of desciclopedia.org. ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 20:24, 6 January 2019 (UTC)
This problem returned. Maybe deleting our common.js caused this. What to do? ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 00:43, 21 January 2019 (UTC)
And this fixed the problem ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 00:13, 23 January 2019 (UTC)
Firstly, how can I really believe that deleting the common.js actually caused the problem if it persisted? I'm not discrediting you but Carlb had informed me that he deleted the extension believing that to be the problem. In that case, if you do not mind I'll copy the code and I'll switch to Malucopedia since the site has the same problem.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  01:33, 23 January 2019 (UTC)

Uploading ImagesEdit

Problems with loading images and thumbnails in all wikis.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  00:35, 6 January 2019 (UTC)

I hate to admit it but I noticed in this third server crash (last Saturday on Wikimerda) a certain pattern with the same problems in the images, either loading new images or the images are in miniature. Should I confirm that this is some sort of backup upgrade?  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  01:41, 23 January 2019 (UTC)

www.wikinet.proEdit

Can someone tell me if http://www.wikinet.pro/ is never going to work again or is it temporary? http://wikinet.pro is stable, though. Thanks. Mgs 22:41, 10 February 2019 (UTC)

Uploading images (part 2)Edit

In DesciclopédiaEdit

On this February 14th some users reported that there were problems on uploading images in both Desciclopédia and Uncommons. When we try to upload an image we just see an error meassge saying:

O arquivo que você está tentando carregar parece estar vazio. Isto poderá ser devido a um erro na escrita do nome do arquivo. Por favor verifique se realmente deseja carregar este arquivo.

I hope this is nothing very serious. Any hint about what is happening? ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 00:15, 15 February 2019 (UTC)

I tried every Desciclopédia mirror known to man. The only one I was able to upload was pesquisa.la. I thought we could use pesquisa.la only to upload files and then use another mirror to browse the site normally, but the files uploaded in pesquisa.la only show in said domain, that's strange. I asked UltraJohnnÿ how he uploaded a file, since he was the only one who uploaded something in the last 2 days. Mgs 14:03, 16 February 2019 (UTC)

From what I saw Alhazred notify again the pesquisa.la is an obsolete domain and for sure a new update will bugar that mirror. I suggest that no wiki upload new ones unless it loses images or even irreversibly bugs the existing ones.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  16:17, 16 February 2019 (UTC)

1 week and nothing was solved yet. Sad we just don't have support.

http://desciclopedia.org/wiki/Arquivo:GuerraDoPeloponeso.png

Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 22:15, 20 February 2019 (UTC)

Now things are slowly returning to normal. ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 23:03, 21 February 2019 (UTC)

In DesgalipediaEdit

Erro ao crear a miniatura: Non se puido gardar a miniatura no destino...

I do not need much to say about it. Just prepare for some scheduled backup by Saturday or Sunday.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  17:42, 15 February 2019 (UTC)

Will everything return to normal on Monday? ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 21:17, 15 February 2019 (UTC)
It's not a joke. Make a statistic of how many times this problem preceded the sites being offline on the following days. (Não é uma piada. Faça uma estatística de quantas vezes esse problema antecedeu aos sites ficarem offline nos dias seguintes.)  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  22:31, 15 February 2019 (UTC)
It cost Carl nothing to let us know. Every month a different bug. (Custava nada Carl nos informar. Todo mês um bug diferente.) ABDUL ALHAZRED Salah, Zakāh, Ramadan, Hajj 00:51, 16 February 2019 (UTC)
Just repair the amount of reports about image problems here. This is the fourth alert. However, at least in Desgali the images returned to normal. But still the alert for a possible backup remains. Another thing, pardon if I opened the comment in Portuguese, was leaving work and could not give a more calm response due to the rush to catch a bus.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  09:36, 16 February 2019 (UTC)
What the hell are you doing back? Are you expecting us to abandon UnMeta and migrate all to Mihareze?  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  02:02, 21 February 2019 (UTC)
Yeah, moving to miraheze is one option. uncyclopedia.co and Miraheze are planning to reorganize the whole Uncyc group following the decision made by Fandom. See this forum for more details.--The Pioneer (talk) 06:02, 27 February 2019 (UTC)

In UncommonsEdit

Até mesmo no nosso Site lixo grande de imagens parece ocorrer um erro ao carregar a imagem, não conseguindo carregar sequer imagens .jpg ou .jpge, mas parece que tem erros similar como citado acima. Dragomaniaco (talk) 21:02, 15 February 2019 (UTC)

Translation:
Even in our large image garbage site there seems to be an error loading the image, not being able to load even .jpg or .jpge images, but it looks like it has similar errors as quoted above. Dragomaniaco (talk) 21:02, 15 February 2019 (UTC)

Due to my preferences being in Galician the message appears: O ficheiro que cargou semella estar baleiro. Isto pode deberse a un erro ortográfico no seu nome. Por favor, verifique se realmente quere cargar este ficheiro. and make it impossible to load a new image.
(Devido as minhas preferências estarem em galego aparece a mensagem O ficheiro que cargou semella estar baleiro. Isto pode deberse a un erro ortográfico no seu nome. Por favor, verifique se realmente quere cargar este ficheiro. e tornasse impossível carregar uma nova imagem.)  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  09:42, 16 February 2019 (UTC)

In WikinetEdit

Same problem on Wikinet. I tried uploading from an external link (it worked fine before) and the error I got is Erro ao alterar arquivo temporário ("error updating temporary file").
However, I was able to upload files just fine on Wikinet's mirror. Try uploading at Desciclopédia's mirrors that it might work. Mgs 13:46, 16 February 2019 (UTC)

What I can at least do is tell you that I sent Carlb an email. Maybe it will have to do some repair which will cause all wikis to go offline (this will be the fourth time).  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  16:13, 16 February 2019 (UTC)

Database errorEdit

I'm getting a database error in Desciclopédia when checking my watchlist and in Wikinet when trying to hide edits.

On Wikinet:

Houve um erro na consulta ao banco de dados. Isto pode indicar um bug no software.
[eb967a8502ef8bace64e2233] 2019-02-15 21:58:44: Excepção fatal do tipo "Wikimedia\Rdbms\DBQueryError"

On Desciclopédia:

Houve um erro na consulta ao banco de dados. Isto pode indicar um bug no software.
[ad6d5dd3252a49439b8c1d32] 2019-02-15 21:59:06: Excepção fatal do tipo "Wikimedia\Rdbms\DBQueryError"

Mgs 22:00, 15 February 2019 (UTC)

Is there a 10th February report on this problem or am I mistaken? (Há um reporte do dia 10 de fevereiro sobre esse problema ou estou enganada?)  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  11:17, 16 February 2019 (UTC)
No, that day I was just asking about the www.wikinet.pro domain. Mgs 14:05, 16 February 2019 (UTC)
Okay, this was reported anyway.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  16:20, 16 February 2019 (UTC)

Can the Global Uncyclomedia project can block editing korean uncyclopedia wiki?Edit

If so, PLEASE disable the editing permission of anonymous users of the Korean project wiki. Currently, there was a CSS terror to the site. The admin is currently absent so I have to wait for a while. When I finally report this to the admin he said that he forgot the password of the root account... So currently there are plenty of anonymous users that are performing document vandalism to the project site. The site has lost its own ability to perform self-purification. I think global uncyclomedia administrators can only solve this problem. Again, please block the editing permission of Korean uncyclopedia project site --Senouis (talk) 13:44, 24 February 2020 (UTC)

Possibly yes, I will inform Carlb.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  16:03, 25 February 2020 (UTC)

Problems with interwikiEdit

ang, kw, nap, vi, xh have their language codes defined, but the link is dead. Please modify or remove the link.

Also, zh-hk should be "https://uncyclopedia.hk/wiki/$1", not "http://uncyclopedia.hk/wiki/香港語:$1". We have decided to remove the "香港語" namespace in 2016.--Abcabc2 (talk) 16:05, 20 March 2020 (UTC)

Please, could you check if the interlink you requested to change to zh-hk here because the only option that is on the page is this: https://uncyclopedia.hk/wiki/$1. I can check whether UnCommons, UnData and some uncys are allowed. In any case, I will inform Carlb.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  14:55, 21 March 2020 (UTC)
Unfortunately I inform you that UnCommons and UnData have the same interlink. Could you tell if this interlink ("http://uncyclopedia.hk/wiki/香港語:$1") is edited on your local wiki?  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  15:07, 21 March 2020 (UTC)
I've checked both zh-tw:Special:Interwiki and yue:Special:Interwiki (the two uncycs I'm mainly working on), and both sites define zh-hk as "http://uncyclopedia.hk/wiki/香港語:$1". No interwiki definitions are edited locally recently. According to zh-tw:Special:Logs/interwiki, the last local edit on the zh-hk definition is in 2011, before the namespace is removed. The yue uncyc interwiki definitions are never edited locally, but it might import data from zh-tw when yue uncyc founded.--Abcabc2 (talk) 16:56, 21 March 2020 (UTC)
I've seen that the problem is local, this can be done by an administrator.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  14:12, 22 March 2020 (UTC)
OK, so I've edited the link of zh-hk manually. Is there really no problem with ang, kw, nap, vi and xh? These sites can't even be viewed properly and these seems to be global definitions.--Abcabc2 (talk) 15:40, 22 March 2020 (UTC)
If you want you can remove them.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  17:08, 22 March 2020 (UTC)

Change of Korean Uncyclopedia(백괴사전)Edit

The Korean version of Uncyclopedia[1](백괴사전) has crushed since last August, and still not recovered yet.

Sadly, Korean Uncyclopedia(백괴사전) seems unlikely to recover. The recent message of administrator says that he tried many times to contact the developer, but all of the attempts have failed.

So, the users of 백괴사전 have made their successor site. The successor of Uncyclopedia is 진실위키, which means TruthWiki in English.

Although the site is based on Miraheze, it's slowly attracting the users of Uncyclopedia. It will be able to replace Uncyclopedia in some months.

Please take over the Korean membership of Uncyclopedia to 진실위키(TruthWiki). We can't wait 백괴사전 to be recovered anymore.

Thank you. The preceding unsigned comment was added by 2001:2d8:e609:db90::a90b:f902 (talk • contribs)

I will immediately notify Carlb  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  13:54, 22 March 2020 (UTC)
Wait a minute, there is already a version here at UnMeta. Enter through this link  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  13:57, 22 March 2020 (UTC)
I visited 4 articles at random and as I see it the site is stable. Best article among the 4 was just that of Denmark.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  14:10, 22 March 2020 (UTC)

Problems of editing UnDataEdit

"Could not save due to an error." Does it need special privileges to edit UnData now?--Abcabc2 (talk) 06:50, 13 April 2020 (UTC)

If the server allows, please help to add the following entries to data:Item:Q20993:
--Abcabc2 (talk) 06:56, 13 April 2020 (UTC)
There are some local interwiki links in pt:Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2, while some should go to data:Item:Q20993, and some should go to data:Item:Q20944.--Abcabc2 (talk) 07:02, 13 April 2020 (UTC)
You cannot edit by directly entering UnData, even though I was an administrator, I realized that. What should be done is:
 1. Join UnData from any wiki except UnMeta/UnCommons.
 2. Edit depart this way.
Second, local edits must be maintained because as several wikis are creating articles at the same time. One article is superimposing on another is in the case of locals as in the Portuguese / Brazilian version it is impossible to return to an official version. This problem is also characteristic with the Galician version.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  17:13, 13 April 2020 (UTC)

  Approved and done  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  18:19, 13 April 2020 (UTC)

Images have problems againEdit

Erro ao crear a miniatura: convert: unable to open image `/var/images/gl/6/61/Gremista_de_pijama.jpg': Permission denied @ error/blob.c/OpenBlob/2701. convert: no images defined `/tmp/transform_626a893107d2.jpg' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. Error code: 1

Some images have problems with thumbnail position again like this. I wonder if there are any servers with serious problems.  Rhubella Marie, the rat sockpreppie 3,187 preppiedits  14:52, 1 July 2020 (UTC)